logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 grudnia 2013 r.

ZP. 271.82.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 20 grudnia 2013r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej w Chybach - przebudowa ulicy Szkolnej w Chybach. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zamieścił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dwa dokumenty: przedmiar i tabelę elementów rozliczeniowych, które były dokumentami rozbieżnymi.  Złożone w postępowaniu oferty zostały wycenione na podstawie tych dwóch różnych dokumentów. Część wykonawców wyceniła roboty na podstawie przedmiaru, część posłużyła się tabelą elementów rozliczeniowych. Tak złożone oferty są nieporównywalne i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-20 12:28:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-20 12:28:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-20 12:28:42)