logo
logo bip
28/06/2019 - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek

Tarnowo Podgórne, dnia 27 czerwca 2019 r.

WOP.271.15.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

Informuję, że w dniu 27 czerwca 2019 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z opiekunami do szkół i placówek.   

W postępowaniu odrzucono ofertę Konsorcjum Płoński Express Artur Derebecki Ul. Słoneczna 2 09-100 Płońsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ jest niezgodna z ustawą. Wykonawca złożył ofertę nieopatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp sporządza ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowo oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył ofertę w formacie .xml bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co jest niezgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XII pkt. 3 złożenia oferty w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty Konsorcjum Płoński Express Artur Derebecki, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do składania dokumentów i ewentualnych wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2019-06-28 08:48:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2019-06-28 08:55:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2019-06-28 08:55:52)