logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 grudnia 2009 r.

BOP. 3412-98/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę

ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - etap III

 

 

 

         Informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 r. po ponownym badaniu ofert w związku
z wniesionym protestem,  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - etap III.

 

Uzasadnienie

 

W związku z wniesionym protestem stwierdziłem, że faktycznie w dniu 17 listopada 2009 r. w wyniku wyjaśnień treści SIWZ zamieszczono wraz z dokumentacją projektową dotycząca kanalizacji deszczowej przedmiar robót, w którym pominięta została pozycja 12 „ Drenaż DN 100 mm...."

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od pracowni projektowej był to ich błąd, bowiem pierwotny przedmiar zawierający tą pozycje był poprawny.

Biorąc pod uwagę zapis pkt. 17 SIWZ kosztorys ofertowy należało sporządzić na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do specyfikacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej. Uwzględniając te zapisy doszło
w postępowaniu do sytuacji w której nie można było złożyć prawidłowej oferty zgodnej ze specyfikacją.

Z jednej strony projekt i specyfikacja techniczna przewidywała wykonanie spornej pozycji z drugiej strony załączony w ramach wyjaśnień przedmiar jej nie obejmował.

Zamawiający nie mógł więc dokonać porównania i oceny złożonych ofert bowiem były one nieporównywalne, a jednocześnie wszystkie obarczone były pewnym błędem spowodowanym niespójnymi zapisami SIWZ.

Mając powyższe na uwadze unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem obarczone jest ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-18 11:48:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-18 11:48:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-18 11:48:31)