logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 lipca 2017 r.

WOP.271.29.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

                Informuję, że w dniu 13 lipca 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do Pałacu i oficyny w Jankowicach, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę na część 2:

 

  Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(okres gwarancji w m-ach)

 

 

część 1

 

część 2

1.

Biuro Inżynieryjne „DOT"

Tomasz Dubiecki

Ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

x

86 100,00

(60)

 

             Zamawiający odrzucił ofertę firmy Biuro Inżynieryjne „DOT" Tomasz Dubiecki Ul. Lubomira 29A 62-090 Mrowino, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie załączył do oferty formularza cenowego z cenami jednostkowymi, tak jak to było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający żądał załączenia do oferty „formularza cenowego, sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę, zawierającego wszystkie asortymenty przedmiotu zamówienia (wszystkie pozycje przedmiaru), wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (przedmiaru), który jest załącznikiem do SIWZ. Formularz cenowy winien zawierać m.in. ceny jednostkowe poszczególnych mebli."

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-14 08:41:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-14 08:41:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-14 08:41:41)