logo
logo bip
Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne powt. cz.III

Tarnowo Podgórne: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 200966 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Jednostka Oświatowa , ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 61 8146482, faks 61 8959364.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkole podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Szczegółowy zakres świadczenia usługi w poszczególnych placówkach obejmuje: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Przeźmierowie ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo: - przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej w ilościach wynikających ze stanu zleceń. Średnia liczba obiadów - 1591 miesięcznie. Wykazana liczba może być wyższa lub niższa w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych i uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania. - wydawanie posiłków w dwóch turach od godziny 11:30 do godziny 12:00, - wydawanie posiłków oraz napojów odbywać się będzie na naczyniach z trwałego tworzywa sztucznego pozwalającego na bezpieczne mycie w zmywarkach i z metalowymi sztućcami, które wykonawca dostarcza we własnym zakresie, - wyklucza się używanie naczyń i sztuccy jednorazowych, - zupa podawana w wazach; Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93, 61-081 Przeźmierowo: - przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej w ilościach wynikających ze stanu zleceń. Średnia liczba obiadów - 370 miesięcznie. Wykazana liczba może być wyższa lub niższa w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych i uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania. - wydawanie posiłków od godziny 12:30, - wydawanie posiłków oraz napojów odbywać się będzie na naczyniach z trwałego tworzywa sztucznego pozwalającego na bezpieczne mycie w zmywarkach i z metalowymi sztućcami, które wykonawca dostarcza we własnym zakresie, - wyklucza się używanie naczyń i sztuccy jednorazowych. Warunki realizacji wymagane wobec obu placówek: Wykonawca zobowiązuje się do zupełnego wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych. Posiłek składa się z dwóch dań: I -zupy i II dania wraz z kompotem. II danie, w przypadku zestawu mięsnego, składa się ze sztuki mięsa, ziemniaków lub kaszy lub ryżu, surówki. Obiady muszą być wykonane z odpowiednich surowców - nieprzetworzonego wcześniej mięsa, świeżych warzyw i owoców (sezonowo - w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywnych i owocowych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. W ramach II dania jadłospis powinien zawierać m.in.: posiłki mięsne: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyk, szynka b/k), kotlet (schab, filet z kurczaka, filet z indyka), gulasz (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurczaka), posiłki półmięsne, 2 posiłki bezmięsne - mączne, 2 posiłki - ryba (filet). Nie dopuszcza się serwowania posiłków przygotowanych w formule fastfood. Zamawiający nie zezwala na stosowanie w procesie żywienia produktów takich jak: gotowe sosy, sproszkowane ziemniaki (puree), mrożonych pierogów, innych produktów typu instant. Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno-warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku. W przypadku dań mięsnych należy serwować całe sztuki mięsa. Mięso przerobione (mielone) może pojawiać się sporadycznie zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z własnych produktów. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz 914 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla młodzieży w wieku od 6 do 16 lat). Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu oraz warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przygotowanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Jednocześnie Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jadłospis był urozmaicony oraz uwzględniał sezonowość. Wykonawca jest zobowiązany w każdym dniu świadczenia usługi, do godziny 9:00 uzgodnić z pracownikiem szkoły ilości zamówionych posiłków na dany dzień. Ewidencja posiłków prowadzona przez wskazanego przez Zamawiającego pracownika szkoły, potwierdzana przez Wykonawcę, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane po każdym miesiącu świadczenia usługi dla każdej szkoły odrębnie. Płatnikiem w ramach niniejszego zamówienia będzie każda ze szkół samodzielnie. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dwutygodniowego jadłospisu. Opracowany jadłospis Wykonawca przedkłada do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego obowiązywania. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru rozdawania posiłków w stołówce szkolnej. W ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług, Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny posiłków, poprzez dokonywanie sporadycznych degustacji próbek dostarczanych do szkoły dań. Ewentualne uwagi - wnioski wynikające z tych degustacji będą wiążące dla Wykonawcy. W przypadku nie zastosowania się do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego zostaną one przedstawione Wykonawcy w formie protokołu i mogą stanowić podstawę rozwiązania umowy. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawiać wyniki badania mikrobiologicznego żywności. Ogólną kontrolę nad prawidłowością Żywienia sprawować będzie Dyrektor danej szkoły. Reklamacje jakościowe serwowanych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy w drodze bezpośredniej komunikacji pisemnej lub telefonicznej. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie poza obszarem szkoły. Wydawanie posiłków w każdej ze szkół odbywa się przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni niezbędne naczynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał. Posiłki muszą być dostarczone transportem Wykonawcy. Transport dań powinien się odbywać z użyciem pojazdu przystosowanego do przewozu posiłków, dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Potrawy muszą być dostarczane w pojemnikach ze stali nierdzewnej, termosach (pojemnikach) utrzymujących właściwą temperaturę tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75oC, drugiego dania 65oC, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Odbiór brudnych naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej odbywać się będzie po zakończonym posiłku a mycie ich, poza obszarem szkoły. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mycie i dezynfekcję naczyń stołowych, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi, określonymi w aktualnych przepisach sanitarnych z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu oraz środków myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w zbiorowym żywieniu. Środki, które będą używane do mycia i dezynfekcji muszą być zgodne z aktualnymi przepisami sanitarnymi. Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy i następuje w dniu ich wytworzenia na koszt Wykonawcy, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami oraz pozostawienia miejsca wydawania posiłków w należytym stanie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków zgodnie z ustalonym harmonogramem, bez względu na trudności powstałe po stronie Wykonawcy. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania, ważne książeczki badań do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych dzieci. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju usług.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w formie pieniężnej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy nr 83 1050 1520 1000 0023 9940 3555. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w sekretariacie Gminnej Jednostki Oświatowej natomiast do oferty należy załączyć kopię złożonego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zwrot wadium zostanie dokonany na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zamówienia (należy udokumentować wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, związanych z przygotowaniem, dostarczaniem i wydawaniem posiłków, świadczonych w sposób ciągły przez minimum 10 miesięcy o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gjo-tarnowopodgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 13:00, miejsce: Siedziba zamawiającego. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-06-13 12:02:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-06-13 12:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-03 11:11:49)
Lista wiadomości