logo
logo bip
utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne: utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 56432 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych stanowiących majątek, dzierżawionych lub użyczonych Gminie Tarnowo Podgórne polegające na naprawie obwodów oświetlenia i/lub pojedynczych opraw w następującym zakresie: Czynność Jedn. Ilość PRACE PLANOWE Oględziny linii oświetleniowej opr. 600 Przegląd linii oświetleniowej opr. 200 PRACE AWARYJNE Naprawa punktu świetlnego szt. 30 Wymiana źródła światła szt. 110 Wymiana źródła światła (oświetlenie parkowe energooszcz.) szt. 2 Wymiana klosza (oświetlenie parkowe) szt. 1 Wymiana uszkodzonego zabezpieczenia Bi lub S szt. 25 Lokalizacja uszkodzenia kabla szt. 6 Naprawa linii kablowej (mufa) szt. 10 Awaryjna wymiana kabla mb. 100 Regulacja nastaw zegara astronomicznego szt. 30 Wymiana zegara astronomicznego szt. 10 Naprawa układu sterowania w szafce SO szt. 10 Wymiana tabliczki bezpiecznikowej w słupie szt. 5 Montaż pokrywy wnęki słupowej szt. 2 Wymiana wysięgnika szt. 1 Zabezpieczenie punktu świetlnego po kolizji drogowej szt. 2 Naprawa słupa po kolizji drogowej szt. 1 Wymiana słupa po kolizji drogowej (do 5m) szt. 1 Wymiana słupa po kolizji drogowej (7-9m) szt. 3 Wymiana słupa po kolizji drogowej (powyżej 9m) szt. 2 Wymiana słupa parkowego po kolizji drogowej (Rosa) szt. 2 Wymiana fundamentu słupa po kolizji drogowej szt. 2 Wymiana kompletnej oprawy drogowej szt. 2 Wymiana kompletnej oprawy parkowej szt. 1 Naprawa szafki SO szt. 1 Wymiana szafki SO szt. 1 Prostowanie słupa szt. 3 Prostowanie szafki oświetleniowej szt. 2 Na oględziny linii oświetleniowej składa się: 1. sprawdzenie stanu technicznego linii oświetleniowej, 2. sprawdzenie działania układu sterowania oświetleniem, 3. regulacja nastaw zegara astronomicznego, 4. wykonanie pomiaru obciążenia prądowego poszczególnych faz, 5. sporządzenie protokołu przeglądu rocznego zgodnie z wymogami Art. 62 Prawa Budowlanego. Na przegląd linii oświetleniowej składa się: 1. wykonanie pomiarów elektrycznych - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, 2. konserwacja połączenia fundament słup, 3. konserwacja wnęki słupowej wraz z tabliczką bezpiecznikową, 4. konserwacja oprawy oświetleniowej, 5. mycie klosza, 6. sprawdzenie działania i konserwacja układu sterowania oświetleniem, 7. regulacja nastaw zegara astronomicznego, 8. wykonanie pomiaru obciążenia prądowego poszczególnych faz, 9. sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego zgodnie z wymogami Art. 62 Prawa Budowlanego. Podane ilości są szacowaną wielkością na podstawie uszkodzeń w bieżącym roku, w związku z faktem, że zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wielkości na kolejny rok, wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem dla powyższej wielkości zamówienia. Rozliczenie umowy będzie następować w okresie miesięcznym na podstawie faktycznej ilości i rodzaju dokonanych napraw z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie. Wymagana gwarancja na wykonane naprawy: a) wymiana źródła światła - 12 miesięcy od dnia wykonania naprawy, b) naprawa linii kablowej - 12 miesięcy od dnia wykonania naprawy, c) wymiana oprawy - 24 miesiące od dnia wykonania naprawy, Załącznik nr 1 do projektu umowy określa wykaz oświetlenia będącego w majątku Gminy Tarnowo Podgórne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 tożsamą usługę polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującego min. 500 lamp)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie sprzętem w postaci: - podnośnik koszowy - minimum 1 szt. - samochód ciężarowy do 3,5 t - minimum 1 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • C1. dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia: - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) - minimum 2 osoby - kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) - minimum 1 osoba - Budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - minimum 1 osoba, oraz
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie prac, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ. Zamawiający nie wymaga wykazania usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Pobierz: SIWZ

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-02-18 12:14:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-02-18 12:14:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-13 11:08:17)
Lista wiadomości