logo
logo bip

Tarnowo Podgórne: zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Numer ogłoszenia: 181942 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne , ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie, tel. 061 8146-221, faks (061) 814 61 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne (około 50 zwierząt) w schronisku dla zwierząt. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) codzienne wyżywienie zwierząt, b) utrzymanie zwierząt, poprzez wykonywanie następujących czynności: - utrzymanie kojców w należytym porządku. W razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, - zapewnienie opieki weterynaryjnej: kontrola stanu zdrowia zwierząt, profilaktyka i leczenie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne konieczne zabiegi weterynaryjne, c) prowadzenie, w każdym miesiącu wykazu zwierząt i książki kontroli weterynaryjnej, d) znakowanie zwierząt, e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa wobec osób trzecich: naprawa i konserwacja kojców, ogrodzeń i innych urządzeń zabezpieczających przed wydostaniem zwierząt na zewnątrz lub dostępem zwierząt z zewnątrz, f) przyjęcie zwierząt w schronisku; zakres tej czynności obejmuje: schwytanie zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub odbiór zwierząt od Zamawiającego (czas przyjazdu na wezwanie do 2 godz.), transport zwierząt do schroniska, g) sterylizacja, wymagane szczepienia. h) prowadzenie schroniska nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego i) Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia w terminie 7 dni od podpisania umowy zwierząt z terenu Gminy Tarnowo Podgórne z dotychczasowego miejsca pobytu wraz z dokumentacją. Ilość zwierząt w schronisku może ulec zmianie w stosunku do ilości określonej powyżej. W czasie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli warunków sanitarnych w schronisku i stanu zdrowia zwierząt oraz zastrzega sobie prawo wglądu w wykaz zwierząt i książkę kontroli weterynaryjnej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki weterynaryjne w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342 j.t. z późn.zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest zezwolenie właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu lub wykonywaniu utrzymywania bezdomnych zwierząt dla gmin lub innych jednostek)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie dysponowania przez Wykonawcę minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe weterynaryjne oraz minimum 3 osobami przeszkolonymi w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt oraz posiadające minimum 3-letnią praktykę przy opiece nad zwierzętami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług, o którym mowa powyżej i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług, które potwierdzają spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt. 8b SIWZ.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji, b) zezwolenie właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt c) Przedstawienie umowy z uprawnioną firmą na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych lub zezwolenie właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Ilość zwierząt w schronisku może ulec zmianie w stosunku do ilości określonej powyżej. 2. Strony dopuszczają możliwość waloryzacji cen jednostkowych, po 12 miesiącach obowiązywania umowy. Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Waloryzacja wymaga zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, pok. 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przed zawarciem umowy wykonawca winien przedstawić zezwolenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Tarnowo Podgórne..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-05-08 14:46:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-05-08 14:46:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-05-17 15:06:20)