logo
logo bip
2007 rok
Dostawa i montaz mebli do Gimnazjum w Baranowie - uzupełnienie

BOP.3413-70/07                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 13 grudnia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia dla Gimnazjum w Baranowie – uzupełnienie do już zakupionych mebli.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

36152000-1, 36670000-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Violeta Skuratowicz, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 20 lutego 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 02.01.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.01.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 tożsame dostawy (dostawa mebli do szkół o wartości min 50.000 zł brutto)

-              zaproponują  meble i sprzęt o jakości nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              udzielą na dostarczone meble i wyposażenie 24 miesięcy gwarancji

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 grudnia 2007 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-12-13 11:55:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-12-29 11:51:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2007-12-29 11:51:21)
Lista wiadomości