logo
logo bip
2007 rok
Projekt parkingu w centrum Tarnowa Podgórnego

BOP.3411-69/07                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 07 grudnia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na budowę parkingu w centrum Tarnowa Podgórnego.

 

Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym). Koszt wykonania mapy należy uwzględnić w ofercie.

 

Wymagania i zalecenia

- należy zagospodarować teren o powierzchni ok. 3500 mkw

- w ramach projektu należy przewidzieć zagospodarowanie terenu na parking dla samochodów osobowych, odwodnienie terenu parkingu, oświetlenie terenu parkingu, zaprojektować elementy zieleni oraz małej architektury,

- należy przewidzieć wjazd i wyjazd z parkingu od ulicy Szkolnej

- należy przedstawić co najmniej trzy koncepcje rozwiązania sytuacyjnego do dnia 31.01.2008 r. celem akceptacji przez Zamawiającego,

- należy uwzględnić w projekcie nową lokalizację toalety publicznej,

Dokumentacja winna spełniać warunki wynikające z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 i Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami dla uzyskania decyzji o lokalizacji drogi oraz pozwolenia na budowę i posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia.

Dokumentacja projektową do uzyskania decyzji lokalizacji drogi wraz z materiałami do opinii należy wykonać w trzech egzemplarzach. Powinna ona zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać w/w decyzję ( także sytuację prawną na mapach ewidencyjnych). Termin złożenia 15.02.2008 r.

Projekt budowlany należy wykonać w 7 egzemplarzach ( w tym 2 egz. projektu budowlanego/spięty trwale z ponumerowanymi stronami/ oraz 5 egz. projektu wykonawczego). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę oraz winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

Projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

Projekt branżowy wykonania oświetlenia – 6 egz.

Projekty branżowe usunięcia kolizji (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w Gminie Tarnowo Podgórne). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

Dokumentacja projektową do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z materiałami do opinii należy wykonać w czterech egzemplarzach. Powinna ona zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać w/w decyzję. Termin złożenia 15.02.2008 r

Dokumentację przetargową należy opracować w 3 egzemplarzach w oparciu o obowiązujące wytyczne i powinna ona zawierać :

- plan orientacyjny (numeryczny)

- przekroje normalne

- plan sytuacyjny

- tabelę elementów rozliczeniowych (ślepy kosztorys)

- przedmiar robót,

- szczegółowe specyfikację techniczne

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Dokumentację przetargową należy przekazać również w formie elektronicznej w następujących formatach (co najmniej w trzech egzemplarzach) :

- pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne – format *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu do dnia 30.03.2008 r.

     

      Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 30 marca 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 14.12.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dokumentacja projektowa budowy dróg  lub parkingów) o zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 grudnia 2007 r.

 

siwz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-12-07 13:58:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-12-13 09:12:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-12-13 09:11:43)
Lista wiadomości