logo
logo bip
2007 rok
Budowa Sali Sportowej przy Zespole Oświatowo - Sportowym w Baranowie

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (patrz "odpowiedzi 2")

 

BOP.3412-58/07                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 26 października 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę Sali Sportowej przy Zespole Oświatowo – Sportowym w Baranowie

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz dokładnie przeanalizował dokumentację projektowo-techniczną.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, a także poda nazwy firm proponowanych podwykonawców.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45214200-2,

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 50.000 zł.  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać do dnia 30.09.2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 19.11.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednego obiektu sportowego o kubaturze 1000 m3.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagane osoby z uprawnieniami sanitarnymi, elektrycznymi i gazowymi)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 60 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2007 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja058_07.zip

 

Uzupełnienie:

przedmiar - instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/wewnetrzne_instalacje_elektryczne.pdf

opis architektura

Detal 14 

nagłośnienie

 

Uwaga!

Zamawiający informuje, że w dniu 14 listopada 2007 r. w godz. od 9:00 do 10:00 możliwe będzie w obecności przedstawiciela zamawiającego zapoznanie się z terenem budowy Sali Sportowej przy
ul. Wypoczynkowej w Baranowie.

 

Odpowiedzi na zapytania:

odpowiedzi 1

odpowiedzi 2

odpowiedzi 3

zdjęcia balustrady

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-10-26 12:11:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-11-30 12:14:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-11-30 12:13:51)
Lista wiadomości