logo
logo bip
2007 rok
Utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-65/07                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 28 listopada 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w następującym zakresie:

- zamiatanie –  szacunkowa ilość - 1.559.110 m2

- równanie dróg – szacunkowa ilość - 1.171.630 m2

- sprzątanie poboczy i chodników –  szacunkowa ilość  - 3.000 roboczogodzin

- czyszczenie wpustów ulicznych – szacunkowa ilość - 200 szt.

- czyszczenie studni rewizyjnych – szacunkowa ilość – 100 szt.

- czyszczenie studni chłonnych – szacunkowa ilość - 100 szt.

- remont dróg tłuczniem – szacunkowa ilość – 5.500 m2

- remont dróg tłuczniem do 1 cm – szacunkowa ilość – 5.700 m2

- akcja zima posypywanie mieszanką (sól – piasek) – szacunkowa ilość – 3.650.000 m2

- akcja zima odśnieżanie – szacunkowa ilość – 560 godzin

- koszenie poboczy – szacunkowa ilość – 500.000 m2

 

Szczegółowe rozłożenie zakresu prac na poszczególnych ulicach zawiera załącznik do SIWZ.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

90213000-0, 45233142-6, 45233142-6, 77112000-8, 90211000-9, 45233142-6. Kategoria usług - 16

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Magdalena Górska, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 10.000 zł.  ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

 Zamówienie będzie realizowane w okresie od. 01.01.2008 r.  do 31.12.2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 06.12.2007 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia –  w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania dróg dla przynajmniej jednego zamawiającego.

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia w postaci:

         - pługi odśnieżne – min 2 szt.

         - rozsypywarki – min 2 szt

         - równiarka  - min 1 szt.

         - zamiatarka – min 1 szt.

         - walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa – min 1 szt.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 listopada 2007 r.

 

SIWZ:

specyfikacja

wykaz dróg

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-11-28 09:48:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-11-28 09:49:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-11-28 09:48:52)
Lista wiadomości