logo
logo bip
2007 rok
Budowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie - etap I

BOP.3412-48/07                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę
ul. Wypoczynkowej w Baranowie - etap I

 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm – 770,00 m2

- nawierzchnia jezdni z masy betonowo-asfaltowej gr. 18 cm – 1.480,00 m2

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej czerwonej z gr 6 cm - 300,00 m2

- humusowanie poboczy warstwą gr. 7 cm  – 420,00 m2

- trawnik z „rolki”  – 420,00 m2

 

      oświetlenie:

      - ułożenie rur ochronnych dla nowych kabli energetycznych – 56,0 mb

     

      odwodnienie nawierzchni:

      - studzienki ściekowe, betonowe z wpustem ulicznym, śr. 500 mm – 8,0 kpl.

      - przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych śr. 200 mm – 90,0 mb

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiary robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0, 45232130-2, 45233162-2, 45232200-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 listopada 2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 19.09.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach nawierzchni
o powierzchni nie mniejszej niż przedmiot zamówienia)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja048_07.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-08-28 13:51:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-08-28 13:56:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-08-28 13:55:19)
Lista wiadomości