logo
logo bip
2007 rok
Modernizację nawierzchni ulic i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne (Sady ul. Kobylnicka, Sierosław ul.Kasztanowa)

BOP.3412-45/07                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 27 lipca 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na modernizację nawierzchni ulic i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I      – Sady ul. Kobylnicka

Część II    - Sierosław ul. Kasztanowa

 

Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawierają poszczególne opisy techniczne oraz przedmiary.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opisy techniczne, przedmiary robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieni

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0, 45232130-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 30 października 2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 20.08.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach nawierzchni z masy asfaltowej oraz kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż przedmiot zamówienia w danej części na którą składana jest oferta )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja045_07.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-07-27 14:47:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-07-27 14:50:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-07-27 14:49:58)
Lista wiadomości