logo
logo bip
2007 rok
Dzierżawa kserokopiarki

BOP.3411-44/07                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 04 lipca 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na dzierżawę w okresie 4 lat maszyny kopiującej wraz z dodatkowym wyposażeniem wg poniższej specyfikacji:

 

 

Nazwy wymaganych funkcji

 

Konfiguracja sprzętu zamawianego

Metoda kopiowania

Laserowy system nanoszenia elektrostatycznego

Rozdzielczość skanowania

600 dpi

Rozdzielczość drukowania w czerni

Min. 2400 x 600 dpi

Rozdzielczość drukowania w kolorze

Min. 600 x 600 dpi

Format kopii

Od min. A5 do A3

Zmniejszanie / powiększanie

Zoom min. 25-400% skok o 1%

Prędkość kopiowania, drukowania

Kolor: min. 10 stron/minutę A4

Czarno – biały: min. 50 stron/minutę A4

Automatyczne rozpoznawanie obrazu barwnego

Tak

Pamięć główna

Nie mniej niż 256 MB

Pamięć stron

Nie mniej niż 128 MB

Pojemność dysku twardego

Nie mniej niż 80 GB

Panel sterowania

Dotykowy w języku polskim

Stolik pod urządzenie na kółkach

Tak

Podajnik ręczny

Min. na 100 arkuszy

Kody dostępu

Min. 900

Kopiowanie wielokrotne

Do 999 kopii

Funkcja zapisywania skanowanych, kopiowanych i drukowanych dokumentów na dysku twardym urządzenia

Tak

Możliwość łączenia dokumentów pochodzących z różnych źródeł (skanowanie, drukowanie i kopiowanie) na dysku twardym

Tak

Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych

Tak, min. 100 arkuszy

Duplex

Tak

Zszywanie dokumentów (wielopozycyjne)

Tak, min 50 arkuszy

Interfejs

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX

Port równoległy IEEE1284 lub USB

Tak Full Speed 2.0

Protokół sieciowy

TCP/IP

Sterowniki (język opisu strony)

Druk w sieci komputerowej PCL5c, PCL6, PostScript3

Sterowniki systemów operacyjnych

Windows NT, 2000, XP

Zarządzanie urządzeniem i kodami dostępu

Tak – przez sieć komputerową

Skanowanie sieciowe

Tak

Gramatura papieru

Min. 64 – 209 g/m2

Wydruk poufny

Tak

Numerowanie stron, wstawianie daty i godziny

Tak

Skanowanie do e-mail

Tak

Skanowanie do pliku

Tak

Wydruk próbny

Tak

Wydruk planowany

Tak

Czas otrzymania pierwszej kopii czarno-białej

Maksimum 8 sekund

Liczba pozycji zszywania

Nie mniej niż 4

Czas nagrzewania

Maksimum 60 sekund

Wstawianie dodatkowych stron z możliwością kopiowania

Tak, Okładki / przekładki

 

W ramach zamówienia wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzenia wraz ze szkoleniem dla pracowników zamawiającego (max. 10 osób).

W cenie dzierżawy obejmującej ryczałtem wykonanie 30.000 kopii czarno-białych oraz 1000 kopii kolorowych miesięcznie, wykonawca zobowiązany będzie ująć wszystkie koszty związane z utrzymaniem kopiarki i obsługą serwisową tzn. przeglądy okresowe, materiały eksploatacyjne i inne części ulegające zużyciu w przewidzianym terminie, koszty dojazdu oraz ewentualnego dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, jeżeli przekroczy on 48 godzin zegarowych. Zamawiający zapewnia tylko papier kserograficzny do urządzenia.

 

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 30.12.13.00-6

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Termin wykonania: 

Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.
Dzierżawa urządzenie trwać będzie przez okres 4 lat.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 16.07.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

cena – 100 %

w rozbiciu na poszczególne elementy tzn.

- cena ryczałtowa za wykonanie 30.000 kopii czarno-białych i 1.000 kopii kolorowych w okresie miesięcznym – 70%

- cena za jedna kopie czarno-białą wykonaną powyżej ustalonego limitu miesięcznego – 15%

- cena za jedna kopię kolorową wykonaną powyżej ustalonego limitu miesięcznego – 15%

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      wykażą się doświadczeniem w realizacji tego rodzaju usług, tzn udokumentują wykonanie w ostatnich 3 latach co najmniej dwóch tożsamych zamówień

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

specyfikacja

 

wyjaśnienie siwz

 

wyjaśnienie 2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-07-04 08:33:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-07-10 15:14:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-07-10 15:12:58)
Lista wiadomości