logo
logo bip
2007 rok
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lusowie.

BOP.3412-31/07                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 17 kwietnia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w Lusowie  - rejon ul. Zakrzewskiej
i os. Przylesie.

 

Szczegółową lokalizację kolektora i urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.

Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego oraz część rysunkowa projektu technicznego.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 42.000 zł.  ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia od 01.07.2007 r. do 31.10.2007 r. oraz od 01.04.2008 do 30.09.2008 r. W 2007 r. należy wykonać prace do wartości 1 270 000,00 zl brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym wybranego wykonawcy.

Kolejność wykonywania prac najpierw rejon ul. Zakrzewskiej, potem rejon os. Przylesie.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 17.05.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 tożsamych prac z zakresu kanalizacji o wartości robót min 30% ceny ofertowej brutto)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 kwietnia 2007 r.

 

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja031_07.zip

 

wyjasnienia 1

wyjasnienia 2

 wyjasnienia 3

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-04-20 07:58:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-05-11 13:40:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-05-11 13:40:47)
Lista wiadomości