logo
logo bip
2007 rok
Remont chodników w centrum Tarnowa Podgórnego

BOP.3412-37/07                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodników w centrum Tarnowa Podgórnego
(ul. Szkolna i 23 Października)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących elementów:

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 12 cm – 136,00 m2

- rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 15 cm /ławy krawężników/ - 222,00 mb

- rozbiórka krawężników drogowych 15x30x100 cm - 555,00 m2

- rozbiórka chodników z płytek betonowych 853,00 m2

- montaż obrzeża betonowego 8x20x 1 00 cm - 694,00 mb

- montaż krawężnika drogowego 15x30x100 cm, wystający  - 465,00 mb

- montaż krawężnika drogowego, najazdowego 15x22x100 cm  - 90,00

- nawierzchnia mineralno-asfaltowa gr. 12 cm - pochwiny – 167,00 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej, czerwonej gr. 6 cm /chodnik/ - 820,00 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm /wjazdy/ - 331,00 m2

- plantowanie poboczy - 567,00 m2

- trawnik z "rolki" łącznie z nawożeniem – 567,00 m2

 

 Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-
 wysokościowe.

  Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawierają dane techniczne i roz­miary przebudowy
  oraz część rysunkowa.

  Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest  określony 
  w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia
   sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

  

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45.23.31.00-0

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji -  do 31.07.2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2007 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prace remontowe, budowa dróg lub chodników o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja037_07.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-05-16 10:32:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-05-16 10:33:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-05-16 10:33:14)
Lista wiadomości