logo
logo bip
2007 rok
Projekt ronda na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 92

BOP.3411-33/07                                                                                   Tarnowo Podgórne, dnia 07 maja 2007 r.

 

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej, specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg krajowej nr 92 z drogą powiatową 2392P (Jankowice – Tarnowo Podgórne) oraz gminną 322005P w Tarnowie Podgórnym ( ul. Poznańska) gm. Tarnowo Podgórne.

 

 Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

- uzyskanie pozwolenia na budowę  do 24.09.2007 r.

- przygotowanie pełnej dokumentacji 31.10.2007 r.

 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2007 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dokumentacja projektowa budowy dróg krajowych) o zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia

b)            dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

specyfikacja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2007-05-08 10:37:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-05-08 10:37:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2007-05-08 10:37:05)
Lista wiadomości