logo
logo bip
2007 rok
Budowa ulic: 27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórnym

BOP.3412-27/07                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 28 marca 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulic: 27 Grudnia, Cichej i Sadowej w Tarnowie Podgórnym

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy realizacji:

I etap –  ul. 27 Grudnia oraz ul. Cicha (kanalizacja deszczowa) – finansowanie maksymalnie do kwoty zapisanej w budżecie na 2007 r. tj  2.140.000 zł brutto

II etap – ul. Sadowa oraz ul. Cicha (branża drogowa + branża elektryczna)

      Przedmiot zamówienia obejmuje:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm   - 9.826,00 m2

- nawierzchnię zatok postojowych z kostki bet., grafitowej gr. 8 cm – 1.160,00 m2

- nawierzchnię chodników z kostki betonowej; szarej gr. 6 cm – 2.801,00 m2

- nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki betonowej, niefazowanej, czerwonej gr. 6 cm   
   - 1.312,00 m2

- wjazdy na posesje i progi z kostki betonowej, czerwonej gr. 8 cm – 1.830,00 m2

- nawierzchnię jezdni z frezu bitumicznego gr. 10 cm - 191,00 m2

- humusowanie z obsiewem poboczy trawą – 3.801,00 m2

- trawnik z "rolki" – 4.407,00 m2

- sadzenie drzew liściastych – 200  szt

     oświetlenie:

- słupy oświetleniowy typu ARIEL Toronto, stal. ocynk. – 6 kpl.

- lampy oświetleniowe uliczne z wysięgnikiem – 12 kpl.

 - przełożenie kabli energetycznych – 245 mb

 - ułożenie nowych kabli energetycznych – 221 mb

     odwodnienie nawierzchni:

- studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych B-45 śr. 1500 mm

  gł. 3,0 m, właz żeliwny, ciężki. – 6 kpl.

- studnia j.w. lecz śr. 1200 mm, gł. 3,0 m.49 kpl.

- studzienki ściekowe, betonowe z wpustem ulicznym, śr. 500 mm – 69 kpl.

- kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych poliestrowych śr. 250 mm – 18 mb

- kanał deszczowy j. w. śr. 300 mm – 796 mb

- kanał deszczowy  j. w. śr. 400 mm – 234 mb

- kanał deszczowy j. w. śr. 500 mm - 406 mb

- przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych śr.200 mm – 160 mb

- przykanaliki j. w. śr. 150 mm – 20 mb

- wpust ściekowy, liniowy typ 150 mm – 4 szt.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233100-0, 45232130-2, 453126110-9, 45232200-4, 45233162-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 35.000 zł.  ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

I etap realizacji – do 31 października 2007 r.

II etap realizacji -  do 30 września 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 07.05.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonania co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2007 r.

 

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja027_07.zip

 

wyjasnienia 1

 

wyjasnienia_2.pdf

 

Uwaga !

W związku z rozbieżnością pomiędzy specyfikacją i ogłoszeniem, a projektem umowy w kwestii terminu realizacji inwestycji, informujemy że należy przyjąć za obowiązujące terminy określone w ogłoszeniu i specyfikacji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-03-30 08:06:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Jaremko (2007-04-30 11:21:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Jaremko (2007-04-30 11:21:06)
Lista wiadomości