logo
logo bip
2007 rok
Budowa ul. Szkolnej w Rumianku

BOP.3412-8/07                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 26 stycznia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Szkolnej w Rumianku, gmina Tarnowo Podgórne.

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy realizacji:

I etap – od drogi krajowej nr 2 do ul. Nowej

II etap – od ul. Nowej do wysypiska śmieci

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej gr. 5 cm (warstwa ścieralna)  – 1.930,50 m2

-          wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej gr. 6 cm (warstwa wiążąca)  – 176,50 m2

-          nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm – 9.023,00 m2

-          nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 3.032,00 m2

-          nawierzchnia chodnika z kostki betonowej „ekologicznej” gr. 8 cm – 137,00 m2

-          wjazdy na posesje z kostki betonowej, kolorowej gr. 8 cm – 685,45 m2

-          obsiew poboczy trawą – 5.114,00 m2

oświetlenie:

-          słupy energetyczne typu SO-9N oc – 20 kpl.

-          lampy oświetleniowe uliczne – 20 kpl.

-          przełożenie kabli energetycznych – 918,00 mb.

-          ułożenie nowych kabli energetycznych 808,00 mb.

odwodnienie nawierzchni:

-          studnia kanalizacyjna, systemowa z PE, śr. 1000 mm, prod. KWM gł. 2,0 m właz żeliwny, ciężki – 49 kpl.

-          studzienki ściekowe, betonowe z wpustem ulicznym śr. 500 mm –  38 kpl.

-          rurociąg z rur PEHD śr 250 mm –  121,1 mb

-          rurociąg z rur PEHD śr 300 mm –  934,4 mb

-          rurociąg z rur PEHD śr 400 mm –  238,1 mb

-          połączenie rur „na mufy”,

-          separator typu PSW Lamela 10/100 gł 3,0 m śr. 1000 mm – 1 kpl.

-          separator z osadnikiem typ. NS30 HEK-EN 9000 LABKO – 1 kpl.

-          osadnik piasku O/S V=5,0 m3, gł. 3,0 m śr. 1400 mm. – 1 kpl.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233100-0, 45232130-2, 453126110-9, 45232200-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 40.000 zł.  ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

I etap realizacji – do 31 lipca 2007 r.

II etap realizacji -  do 31 lipca 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 26.02.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonania co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2007 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja008_07.zip

 

Wyjaśnienia do SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/wyjasnienia008_07.zip

 

wyjasnienia SIWZ 2 

wyjaśnienie SIWZ 3

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/wyjasnieniaSIWZ4.zip

wyjasnienia SIWZ 5

tabela robót ziemnych

 

ZMIANA SIWZ

zmiana siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-01-29 12:59:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-03-21 08:32:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-02-28 14:14:10)
Lista wiadomości