logo
logo bip
2007 rok
Wykrywanie nieszczelności szamb i dzikich przyłaczy kanalizacyjnych

BOP.3411-19/07                                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 28 lutego 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykrywaniu nieszczelności szamb
i dzikich przyłączy oraz kontroli i odcinaniu nielegalnych zrzutów do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i cieków wodnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności:

a)      kontrola instalacji sanitarnej oraz deszczowej stanowiącej własność gminy wraz ze sporządzeniem protokołu,

b)      kontrola szamba bez odcięcia dzikich przyłączy wraz ze sporządzeniem protokołu,

c)      kontrola instalacji i szamba wraz z odcięciem wewnątrz zbiornika, demontażem instalacji wraz ze sporządzeniem protokołu,

d)      prace poszukiwawcze, inwentaryzacyjne od wylotu do zbiornika wraz z odcięciem nielegalnych przyłączy i sporządzeniem protokołu,

e)      odcięcie wielu przyłączy w jednym zbiorniku, demontaż kilku instalacji w jednym zbiorniku wraz ze sporządzeniem protokołu,

f)       kontrola posesji w celu stwierdzenia uchybień (np. brak zbiornika, brak dna w szambie) wraz ze sporządzeniem protokołu,

g)      prace poszukiwawcze na ciekach wodnych wraz ze sporządzeniem protokołu

 

Zamawiający szacuje przeprowadzenie około 400 kontroli w okresie trwania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 90.31.31.00-5

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Umowa będzie realizowana w okresie 36 miesięcy od daty jej podpisania, z zastrzeżeniem że jej realizacja w kolejnych latach uzależniona będzie od przyznania środków w budżecie gminy.

Termin realizacji poszczególnych zleceń 7 dni od zgłoszenia przez zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2007 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            wykażą się doświadczeniem w wykonywaniu tożsamych usług ( co najmniej
3 realizacje) co opisane w przedmiocie zamówienia (za tożsame zamawiający uzna także prace polegające na wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych oraz budowie szamb

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 SIWZ:

specyfikacja

formularz oferty

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-02-28 09:56:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-03-21 08:31:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-02-28 09:56:42)
Lista wiadomości