logo
logo bip
2007 rok
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową ul. Sadowej i Cichej w Tarnowie Podgórnym

BOP.3411-18/07                                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 02 marca 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową ul. Sadowej (branża drogowa i kanalizacyjna) oraz ul. Cichą (tylko branża drogowa) w Tarnowie Podgórnym

Wartość szacunkowa zamówienia netto: 1.529.205,18 zł

 

Zakres czynności inspektora nadzoru będzie obejmował:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną
   budowy,

-  sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z Prawem zamówień publicznych,

-  ewentualny udział w pracach komisji przetargowej w zakresie sprawdzania kosztorysów ofertowych
   i materiałów zaproponowanych do realizacji robót budowlanych

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
    z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami
     wiedzy technicznej,

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
   zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
   budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
    w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
    w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

-  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń
     budowy,

-  w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót
     przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu robót dodatkowych,

-          udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych w każdym dniu trwania robót.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin od 01.10.2007r. do 30.09.2008 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2007 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski) w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

specyfikacja

formularz oferty

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-03-05 11:49:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-03-21 08:31:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-03-05 11:49:57)
Lista wiadomości