logo
logo bip
2007 rok
Oświetlenie boiska piłkarskiego w Tarnowie Podgórnym – rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym
ul. Nowa 15
62 – 080 Tarnowo Podgórne


ogłasza przetarg nieograniczony na „budowę oswietlenia boiska piłkarskiego w Tarnowie
Podgórnym ”.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45.20.00.00-9, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.osir.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest – Mariusz Gniewowski, tel. (061)
81-66-086

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin realizacji -30.04.2007 r.


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2007 r. do godziny 10:00 w sekretariacie
Ośrodka Sportu Rekreacji w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 14 marca 2007 r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej Ośrodka
Sportu Rekreacji w Tarnowie Podgórnym ul. Nowa 15.


Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o nastepujące kryterium:
-cena – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nastepujące warunki:

a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (budowa oświetlenia)
b) zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane
wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów
budownictwa,
c) nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
d) spełniają wymagania okreslone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został
według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana
będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2007-03-09 09:06:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-03-09 09:08:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2007-03-09 09:08:07)
Lista wiadomości