logo
logo bip
2007 rok
Sporzadzanie operatów szacunkowych nieruchomości

BOP.3411-5/07                                                                            Tarnowo Podgórne, dnia 18 stycznia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. szacowanie nieruchomości – 180 operatów (dwukrotne oszacowanie wartości nieruchomości) w celu:

-        ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenie ewentualnych nakładów (szacowanie przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego),

-        ustalenie opłaty adiacenckiej,

2. szacowanie nieruchomości niezabudowanej – 60 operatów dla następujących potrzeb:

-        oddania w użytkowanie wieczyste,

-        sprzedaży nieruchomości gruntowych,

-        przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-        aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

-        określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi,

-        innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

3. szacowanie nieruchomości lokalowych – 5 operatów,

4. szacowanie nieruchomości zabudowanych – 5 operatów,

5. analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę – 5 analiz,

6. ustalenie odszkodowań za nakłady na gruncie – 5 operatów.

7. ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów – 5 operatów

Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości – działki.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb,
w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia doręczenie zlecenia.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 70.00.00.00-1, 93.90.00.00-7

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - Sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb do 31.12. 2007 r. maksymalnie do kwoty określonej w budżecie gminy na 2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2007 godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz wykażą się przynależnością do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.
  4. wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 tożsame prace w stosunku do części na którą zostanie złożona oferta.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ

specyfikacja

formularz ofertowy

projekt umowy

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-01-19 09:52:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-01-19 09:53:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-01-19 09:52:51)
Lista wiadomości