logo
logo bip
2007 rok
Świadczenie usług geodezyjnych.

BOP.3411-6/07                                                                            Tarnowo Podgórne, dnia 15 stycznia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb bieżącej działalności gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi w zakresie usług geodezyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          20 podziałów na dwie działki – dotyczy podziału jednej działki na dwie

-          5 podziałów jednej działki na 3 działki do 5 działek

-          5 podziałów jednej działki na powyżej 5 działek

-          2 rozgraniczenia nieruchomości, każde po 5 punktów czyli razem 10 punktów.

-          5 zadań odszukanie punktów granicznych – 5 zadań po 5 punktów

-          wznowienie punktów granicznych – 10 punktów

-          sporządzanie kart budynków – 10 kart

-          aktualizacja map zasadniczych – 3 aktualizacje

Szacunkowa ilość poszczególnych czynności może  ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

W ramach podziału należy sporządzić wyciąg z wykazu zmian gruntowych dotyczący dzielonej nieruchomości.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Cena za świadczenie usługi geodezyjnej obejmuje wszystkie czynności określone w obowiązujących przepisach, w szczególności koszty zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty związane z wyniesieniem podziału, w tym koszty zakupu i ustawienia kamieni granicznych, koszty badania ksiąg wieczystych oraz koszty wyciągu z wykazów gruntowych. Terminy realizacji poszczególnych usług geodezyjnych zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu. W przypadku zwłoki z realizacją zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 74275000-7

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - Sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb do 31.12. 2007 r. maksymalnie do kwoty określonej w budżecie gminy na 2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2007 godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które posiadają uprawnienia geodezyjne w odpowiednim zakresie,
  4. wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 5 tożsamych prac.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 SIWZ

specyfikacja

formularz oferty

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-01-15 10:35:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-01-17 08:16:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-01-17 08:16:37)
Lista wiadomości