logo
logo bip
2007 rok
Dostawa i montaz mebli do Gimnazjum w Baranowie

UWAGA!!!

zmiana terminu

 

wyjasnienia do specyfikacji

wyjasnienia do specyfikacji 2

 

BOP.3413- 41/07                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 01 czerwca 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do Gimnazjum w Baranowie

Szczegółowy opis mebli zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:36152000-1, 36670000-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - 07.08.2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2007 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 tożsame dostawy (dostawa mebli do szkół o wartości min 100.000 zł brutto)

b)            zaproponują  meble i sprzęt o jakości nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

c)            udzielną na dostarczone meble i wyposażenie 24 miesięcy gwarancji

d)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

e)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 01.06.2007 r.

 

SIWZ:

specyfikacja

krzesło

ławka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-06-05 09:47:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2007-07-17 09:55:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-06-20 12:01:27)
Lista wiadomości