logo
logo bip
2007 rok
Remont nawierzchni chodnika ul. Skórzewskiej w Wysogotowie.

BOP.3412-46/07                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2007 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na remont nawierzchni chodnika ul. Skórzewskiej w Wysogotowie.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

- rozbiórka zużytych elementów nawierzchni chodnika wg przedmiaru robót.

- korytowanie trasy pod chodnik i wjazdy z profilowaniem i zagęszczaniem

   podłoża - 830,00 m2.

- podbudowa z tłucznia kamiennego gr.15 cm – wjazdy – 130,00 m2.

- warstwa podbudowy pod chodnik gr.10 cm, piasek stabilizowany cementem

   Rm=1,5 MPa zagęszczana mechanicznie – 700,00 m2.

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – 130,00 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm – 700,00 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 12 cm – pachwiny – 154,00 m2

- montaż krawężnika drogowego o wym. 15x30x100 mm – 410,00 mb.

- montaż opornika betonowego o wym. 10x20x100 mm – 30,00 mb

- montaż obrzeża betonowego, chodnikowego 8x20x100 mm na podsypce

  cementowo- piaskowej gr 5 cm – 360,00 mb

- plantowanie pobocza – 445,00 m2

- humusowanie poboczy warstwą gr. 5cm z obsianiem trawą – 190,00 m2

- trawnik z „rolki” z nawożeniem – 255,00 m2

 

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny oraz przedmiary.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opisy techniczne, przedmiary robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0, 45232130-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 listopada 2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 12.09.2007 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2007 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach nawierzchni
o powierzchni nie mniejszej niż przedmiot zamówienia)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

siwz

przedmiar

specyfikacja techniczna

 

UWAGA POPRAWIONY PRZEDMIAR:

poprawiony przedmiar

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2007-08-23 15:30:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2007-09-05 15:11:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2007-09-05 15:10:46)
Lista wiadomości