logo
logo bip
2006 rok
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

BOP.3413-74/06                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 27 listopada 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz ich dostawa do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część I      – zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym,

część II     – zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

część III – zakup i dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

część IV – zakup i dostawa ręczników i papieru do urządzeń Meridy

 

Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu.

Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych w stosunku do materiałów preferowanych przez zamawiającego. Za równoważne zostaną uznane materiały o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż materiały wymienione przez zamawiającego w formularzu ofertowym. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek zaproponowanie materiałów innych niż materiały oryginalne producenta sprzętu wiąże się z koniecznością udokumentowania dopuszczenia ich stosowania przez producenta sprzętu.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 21.12.54.00-8, 21.12.54.00-9, 21.12.56.92-2, 21.23.23.00-1, 30.19.21.13-6, 30.19.21.12-9, 30.19.23.00-4, 30.21.73.20-2, 30.21.73.40-8  

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji – sukcesywnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych.
  3. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 dostawy danego asortymentu opisanego w poszczególnych częściach o wartości nie mniejszej niż w złożonej ofercie.
  4. zaproponują materiały odpowiadające jakościowo opisowi przedmiotu zamówienia

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja074_06.pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-11-28 08:48:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-11-28 09:58:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-11-28 09:54:29)
Lista wiadomości