logo
logo bip
2006 rok
Ubezpieczenie majatku gminy Tarnowo Podgórne

odpowiedz na zapytanie 1

odpowiedz na zapytanie 2

 

 

BOP.3411-71/06                                                                   Tarnowo Podgórne, dnia 07 grudnia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy Tarnowo Podgórne

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji w ramach szczegółowych warunków ubezpieczenia wymaganych przez zamawiającego
i obejmuje:

-          ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

-          ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

-          ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

-          ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

-          ubezpieczenia NNW.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

66336100-5, 66337000-1, 66332000-6, 66334100-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego w okresie realizacji zamówienia stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości i polegającej na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Zgodnie z terminami obowiązywania poszczególnych polis określonymi w formularzu ofertowym.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności  ubezpieczeniowej – Dz. U. rok 2003 Nr 124 poz. 1151)
  4. posiadają aktualny ( nie starszy niż na dzień 31 grudnia 2005 r. ) wskaźnik pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto aktywami nie niższy niż 100%,
  5. posiadają aktualnie (nie później niż na dzień 31 grudnia 2005 r.) środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego,
  6. posiadają wskaźnik szkodowości brutto za lata 2003 – 2005 (lub za cały okres działalności, jeżeli jest krótszy niż trzy lata) nie przekraczający 100%;

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja071_06.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-12-11 12:41:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-12-22 14:17:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-12-22 14:17:29)
Lista wiadomości