logo
logo bip
2006 rok
Budowa oświetlenia ul. Lipowej i Lusowskiej w Sadach

BOP.3412-65/06                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 11 październik 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia

Część I.

Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Sadach ( budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 800m, montaż 16 szt. latarni, montaż szafy ZK/SPP i SO)

Część II.

Budowa oświetlenia ul. Lusowskiej/Lipowej w Sadach ( budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 863m, montaż 16 szt. latarni (17 opraw)

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - 30.11.2006 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 października 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum 300m)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja065_06.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-10-11 11:29:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-10-11 11:31:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-10-11 11:30:52)
Lista wiadomości