logo
logo bip
2006 rok
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej i Letniej w Baranowie

BOP.3412-68/06                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 30 października 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej i Letniej w Baranowie gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot obejmuje wykonanie następujących elementów składowych:

 

Ulica Letnia:

            - kolektory grawitacyjne PEHD SN 8  Dw  400 mm                                 197,7 m

            - studnie rewizyjne Æ 1000 mm z PEHD, zintegrowane,                                7 szt.

               włazy żeliwne

           

Ulica Spokojna:

            - kolektory grawitacyjne PEHD SN 8  Dw  300 mm                                 136,5 m

            - studnie rewizyjne Æ 1000 mm z PEHD, zintegrowane,                                6 szt.

               włazy żeliwne

            - przykanaliki PEHD SN 8  Dw  200 mm,                                                  35,8 m

 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 3.000 zł.  ( słownie: trzy tysiące złotych)

 

Termin wykonania:  29 grudnia 2006 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 30.11.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu kanalizacji deszczowej o długości min 200 mb)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 października 2006 r.

 

wyjasnienia do SIWZ 1 

wyjasnienia siwz 2

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja068_06.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 08:27:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-11-24 09:22:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-11-24 09:21:46)
Lista wiadomości