logo
logo bip
2006 rok
Budowa ulicy Lotniczej w Przeźmierowie

UWAGA UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA!

uniewaznienie.pdf

 

BOP.3412-64/06                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 11 października 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Lotniczej (odcinek od ul. Rynkowej do ul. Wysogotowskiej) w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej – 4.754 m2

(w tym podbudowa istniejąca na pow. 2.142 m2)

-          odwodnienie korpusu drogowego – wpusty uliczne – 22 szt.

-          ciągi pieszo-rowerowe z kostki typu Polbruk – 1.476 m2

-          wjazdy na posesję z kostki typu Polbruk – 445 m2

-          wykonanie trawników „z rolki” – 1.703 m2

-          uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach – 6 szt.

-          likwidacja kolizji z kablami energetycznymi – 6 szt.

-          ocieplenie rurociągu wodociągowego  – 591 m

 

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233100-0, 45233162-2, 45232130-2, 45232310-8, 453126110-9, 45232200-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 12.000 zł.  ( słownie: dwanaście tysięcy tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia –  6 tygodni od przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 10.11.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonania co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2006 r.

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja064_06.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-10-11 11:25:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 13:47:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-10-31 13:47:13)
Lista wiadomości