logo
logo bip
2006 rok
Sporzadzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

BOP.3411-47/06                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 21 sierpnia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, wywołanego uchwałą Rady Gminy 
Nr LXXV/470/2006 z dnia 9 maja 2006r., wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy.

 

Obszar opracowania obejmuje ok. 900 ha, znajdujących się w większości na terenie Tarnowa Podgórnego oraz w niewielkiej części w miejscowości Góra oraz Rumianek i Jankowice. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy około 450 ha przewidziane jest pod tereny rolne, natomiast pozostała cześć stanowi tereny zainwestowane miejscowości Tamowo Podgórne, o funkcji głównie mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, zielenią parkową a także w części z terenami działalności gospodarczej oraz terenami przewidzianymi do zainwestowania - głównie pod zabudowę mieszkaniową.

Celem opracowania planu jest wprowadzenie zapisów w centrum miejscowości, mających na celu uporządkowanie terenów zurbanizowanych, zabezpieczenie terenów pod komunikacje i inne cele publiczne, wskazanie nowych obszarów pod zabudowę oraz wprowadzenie zakazów zabudowy na terenach rolniczych.

Ponadto dla terenów (wskazanych na załączniku) zlokalizowanych w centrum miejscowości należy uszczegółowić zapisy dotyczące zabudowy i przedstawić projektowane pierzeje budynków wzdłuż wskazanych ulic.

 

Powyższe opracowanie należy wykonać w formie:

      - graficznej w 5 egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz rysunku planu podklejony na płótnie bądź zalaminowany,

      - elektronicznej.

                                                                                                             

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74 25 10 00-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji

15 miesięcy – do przedłożenia projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy    

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 września 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 wrzesnia 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (plan zagospodarowania przestrzennego)

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d)            dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowań urbanistycznych i wykażą się przynależnością do izby urbanistycznej.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

siwz cz I

siwz cz II

mapa cz I

mapa cz II

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-08-22 10:19:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:38:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-08-24 07:50:05)
Lista wiadomości