logo
logo bip
2006 rok
Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy sportowej w Tarnowie Podgórnym

BOP.3413-56/06                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy sportowej w Tarnowie Podgórnym obejmującego:

- transporter tarcz – układ liniowy górny wraz z układem sterowania transporterów
     tarcz mikroprocesorowym WTTS-L, konstrukcją ramową do transporterów tarcz
    WTTS-L – 6 stanowisk,

-   przesłony stanowiskowe siatkowe,

-   urządzenia biathlonowe, zapadkowe wraz z automatyką – 6 stanowisk

- obrotnica sylwetka, 5 stanowiskowa wraz z układem sterowania, ekranem tarcz
     obrotnicy, osłoną dolną,

-   wyłożenie stanowisk strzeleckich płytami SEMAG,

-   oświetlenie kierunkowe tarcz strzeleckich osi 50m – 6 kompletów

-   system kanalizacji kablowej na osi 50 m wraz z okablowaniem

Wykonawca zobowiązany jest  opracować dokumentację techniczną dla instalowanych urządzeń.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

      36535000-0,

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - 22.09.2006 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 tożsamą dostawę wraz z montażem ( układ liniowy górny oraz opracowanie dokumentacji technicznej),

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

siwz cz I

siwz cz II

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-08-29 11:04:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:38:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-08-29 11:04:53)
Lista wiadomości