logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie konserwacji i umocnienia rowu melioracyjnego w południowym poboczu ulicy Ogrodowej w Jankowicach gmina Tarnowo Podgórne.

BOP.3412-57/06                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 6 września 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie konserwacji i umocnienia rowu melioracyjnego w południowym poboczu ulicy Ogrodowej w Jankowicach gmina Tarnowo Podgórne  

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          wycięcie drzew o średnicy 10-65 cm z wykarczowaniem pni – szt. 18

-          wykoszenie porostów i odmulenie rowu – 400 m

-          umocnienie rowu płytami ażurowymi – 1.072 m2

-          wylot rurociągu Ø400 mm z betonowymi umocnieniami rowu – szt. 1

 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45111240-2, 45112100-6

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji -  2 tygodnie od daty podpisania umowy.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 1 tożsamej pracy z zakresu budowy zbiornika retencyjnego)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ

www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja057_06.zip

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-09-07 10:28:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-09-25 08:38:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-09-08 10:56:09)
Lista wiadomości