logo
logo bip
2006 rok
Budowa ul. Radosnej w Baranowie

BOP.3412-67/06                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 19 października 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Radosnej w Baranowie, gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          nawierzchnia jezdni i wjazdów do bram z kostki betonowej (szarej) grubości 8 cm – 746 m2

-          nawierzchnia chodników z kostki betonowej (czerwonej) o grubości 6 cm – 129 m2

-          podbudowa z tłucznia - 249 m2

-          usunięcie kolizji teletechnicznych TP S.A., Netii

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem

45233100-0,

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia –  6 tygodni od przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 30.10.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonania co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja067_06.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-10-19 13:12:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-10-20 07:34:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-10-19 13:13:49)
Lista wiadomości