logo
logo bip
2006 rok
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - zbiornik retencyjny w Baranowie

BOP.3411-53/06                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 27 lipca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami deszczowymi oczyszczającymi wody opadowe za pomocą separatorów w Baranowie – etap. I

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Realizacja  - rok 2006. - do 15.11.2006 r.

             - rok 2007  -  1.04.2007r. – 30.09.2007 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09 sierpnia 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. wykażą się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednej tożsamej usługi, ( za tożsamą usługę zamawiający uzna nadzór nad budowa lub remontem zbiornika wodnego o porównywalnej powierzchni)
  4. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które:

a)      posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,

b)      posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja053_06.zip

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/odpowiedznazapytanie053_06.pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-07-28 08:49:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-08-03 14:53:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2006-08-03 14:53:37)
Lista wiadomości