logo
logo bip
2006 rok
Projekt rewaloryzacji Parku Pałacowego w Jankowicach

BOP.3411-49/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 17 lipca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na na opracowanie projektu rewaloryzacji Parku Pałacowego
w Jankowicach o powierzchni 17,5 ha w tym wody stojące ok. 2 ha.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.       Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu, w tym:

a)      pomierzenie obwodów wszystkich drzew w parku powyżej 60 cm obwodu (na wysokości 130 cm od podłoża),

b)      naniesienie na plan wszystkich drzew w parku o obwodzie powyżej 60 cm obwodu (na wysokości 130 cm od podłoża)

c)      opisanie i naniesienie na plan grup drzew o obwodzie mniejszym niż 60 cm.

d)      określenie stanu zdrowotnego drzew,

e)      przedstawienie inwentaryzacji w formie opisowej i w formie graficznej na mapie w skali 1:500 oraz pomniejszenie  w skali 1:1000

2.       Wykonanie planu gospodarki drzewostanem parkowym (istniejącym) – w tym wytypowanie drzew do usunięcia, leczenia (z podaniem zakresu tego działania), ewentualnego przesadzenia ze wskazaniem miejsca (również oznaczenie drzew do leczenia, usunięcia, korekty korony itp. na planie).

3.       Wykonanie planu rewaloryzacji parku w tym:

a)      wstępna koncepcja do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Zamawiającym,

b)      wykonanie projektu układu komunikacyjnego – projekt techniczny dróg utwardzonych, oraz przekroje dróg nieutwardzonych, podanie rodzajów nawierzchni, rodzajów podbudowy, sposobów krawężnikowania itp.

c)      wykonanie projektu odtworzenia dawnego układu kompozycyjnego,

d)      wykonanie projektu nowych nasadzeń z podaniem szczegółowo ilości gatunku roślin w poszczególnych grupach obszarowych, odległości nasadzeń,

e)      propozycje małej architektury,

f)       propozycja ogrodzenia,

g)      sposób zagospodarowania układu wodnego, ew. wykonanie projektu urządzeń wodnych,

h)      wykonanie propozycji oświetlenia parku,

i)        wykonanie projektu nawodnienia (na terenie gdzie zachodzi konieczność  zastosowania nawodnień),

j)        wkomponowanie i zaproponowanie pewnych elementów wynikających z potrzeb specyfiki obiektu np. parkingi, kort, boisko, miejsce na ognisko lub grill,

4.       Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i specyfikacji technicznej,,

5.       Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  (każdy etap koncepcji i projektowania należy uzgodnić z Konserwatorem)

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74222200-3

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 20 grudnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2006r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2006 r. o godzinie 12:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium: - cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 3 tożsame prace (projekt rewaloryzacji lub koncepcji zagospodarowania zabytkowego parku uzgodniony z konserwatorem zabytków)

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

wyjasnienia 1

wyjaśnienia 2

 

specyfikacja

formularz ofertowy

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-07-18 11:01:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-07-21 13:38:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-07-21 13:38:02)
Lista wiadomości