logo
logo bip
2006 rok
Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie

BOP.3412-37/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 13 czerwca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę stawu retencyjnego wód opadowych w Baranowie gmina Tarnowo Podgórne - etap I

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 - wykopy i uformowanie czaszy zbiornika na powierzchni 9.300 m2

 - budowla przelewowo-spustowa

 - kolektor K-2 Æ 1400 mm z separatorem zespolonym i wylotem do stawu

 - przepust betonowy Æ 800 mm

 - mnich spustowo-regulacyjny

 - droga wewnętrzna o nawierzchni z mielonego gruzu

 - tymczasowy rów odwadniający

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne zamawiający uzna materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45110000-1, 45232130-2, 45232451-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 38.000 zł.  ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia w latach 2006 – 2007. W roku 2006 zadanie należy zakończyć do dnia 15.11.2006 zakres prac za kwotę 1.300.000 zł brutto wg kosztorysu ofertowego wykonawcy. W roku 2007 dokończenie realizacji zamówienia w okresie od 01.04.2007 do 30.09.2007.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 13.07.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej
1 tożsamej pracy z zakresu budowy zbiornika retencyjnego)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 czerwca 2006 r.

 

wyjaśnienia siwz 1

wyjaśnienia siwz 2

wyjaśnienia siwz 3

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja037_06.zip

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/projekt037_06.zip

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/projektuzupelnienie037_06.pdf

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-06-20 12:39:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-07-10 12:09:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-07-10 12:08:53)
Lista wiadomości