logo
logo bip
2006 rok
Usługi poligraficzne i reklamowe związane z wydawaniem miesiecznika "Sasiadka-Czytaj"

BOP.3411-45/06                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 3 lipca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych i reklamowych związanych z wydawaniem miesięcznika gminnego pt. „Sąsiadka – Czytaj” o następującym zakresie:

a)      skład miesięcznika do druku w każdym miesiącu, opracowanie projektu graficznego, naświetlania i przygotowanie matrycy do druku,

b)      druk miesięcznika o objętości – średnio 40 stron wraz z czterema stronami kolorowej okładki, w nakładzie 6.600 egzemplarzy dla każdego wydania, na papierze Wykonawcy,

c)      dystrybucja miesięcznika do wszystkich nieruchomości na terenie gminy Tarnowo Podgórne,

d)      przyjmowanie i zamieszczenie ogłoszeń i reklam przeznaczonych do publikacji:

- ogłoszenia Urzędu Gminy i organów Gminy o objętości nie większej niż 5 stron
    będą umieszczenie bezpłatnie,

-  Wykonawca będzie pobierać opłaty z tytułu ogłoszeń komercyjnych i reklam, które
     będą stanowić jego przychód. Liczba stron zawierających ogłoszenia komercyjne i 
     reklamy nie może przekroczyć 10 stron wnętrza + 3 strony okładki z wyłączeniem
     pierwszej strony okładki,

e)      opracowanie projektów i składu ogłoszeń,

f)       publikacja ogłoszeń i reklam w miesięczniku „Sąsiadka-Czytaj”,

g)      współredagowanie gazety w porozumieniu z redaktorem naczelnym,

h)      zapewnienie redaktorowi naczelnemu możliwości dokonywania w sposób bezpośredni nadzoru nad składem i korekty treści wydawanego miesięcznika w miejscu wykonywania składu.

i)        wykonywanie obowiązków redaktora technicznego ( wykonywanie korekty technicznej).

j)        zamieszczanie aktualnego wydania gazety na stronie internetowej www.sasiadka-czytaj.pl (domena opłacana przez zamawiającego)

Parametry techniczne wykonywanej usługi:

- format miesięcznika A4,

- okładka – cztery strony, zadruk w czterech kolorach, papier kredowy 135 g/m2;

- wnętrze zadruku 1 kolor, papier kredowy 70 g/m2,

- oprawa zeszytowa ( całość zszyta dwoma zszywkami; technika druku – offsetowa.

Plan wydawniczy i szata graficzna miesięcznika opracowana będzie każdorazowo w porozumieniu z redaktorem naczelnym. Wykonawca wykona skład miesięcznika w oparciu o własne programy komputerowe.

Wykonawca może zamieszczać ogłoszenia komercyjne i reklamy na kolorowej okładce, z wyjątkiem pierwszej strony.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 78180000-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji – trzy lata począwszy od sierpnia 2006 r..

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame usługi (usługi poligraficzne związane z wydawaniem czasopism lub innych publikacji)

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

specyfikacja

formularz ofertowy

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 08:19:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 08:40:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 08:40:18)
Lista wiadomości