logo
logo bip
2006 rok
Tymczasowe utwardzanie dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne:

BOP.3412-41/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 27 czerwca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na tymczasowe utwardzanie dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne:

- ul. Poznańska w Przeźmierowie

- ul. Lusowska w Sadach

- ul. Nowina w Baranowie

- ul. Akacjowa w Przeźmierowie

- ul. Kręta – Przecznica w Tarnowie Podgórnym

- ul. Nad Stawem w Batorowie

- ul. Ks. Bryzy i parking Cmentarz w Tarnowie Podgórnym

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozbiórka zużytych elementów nawierzchni dróg wg. przedmiaru robót

- korytowanie trasy pod nawierzchnie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – 10.949 m2

- podbudowa z tłucznia kamiennego – 10.949 m2

- warstwa odsączająca pod nawierzchnie – 7.784 m2

- nawierzchnia z masy asfaltowej grubości 6 cm – 11.827 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm - 540 m2

- nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm - 150 m2

- montaż krawężnika drogowego o wym. 15 x 30 x 100 mm – 555 mb

- montaż opornika betonowego o wym. 10 x 20 x 100 mm – 1.921 mb

- montaż obrzeża betonowego , chodnikowego 8 x 20 x 100 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm – 40 mb

- przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm – 90 mb,

- studzienka ściekowa z rur betonowych śr. 500 mm, gł. 1,5 m – 6 szt.

- plantowanie pobocza – 4.380 m2

- trawnik z „rolki” łącznie z nawożeniem 350 m2

- regulacja obudów zasuw i włazów studni kanalizacyjnych – 104 szt.

- montaż znaków drogowych, pionowych – 12 szt.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45233100-0, 45232130-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 12.000 zł.  ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 30 listopada 2006 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.07.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach nawierzchni z masy asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż obecny przedmiot zamówienia )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 czerwca 2006 r.

 

SIWZ

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja041_06.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 07:49:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 07:52:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-07-04 07:51:22)
Lista wiadomości