logo
logo bip
2006 rok
Dowóz 10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne do Poznania na terapię zajęciową.

                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 28 czerwca 2006 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne,

tel. (061) 8164-418, fax: 8164-417

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na transporcie (dowozie) 10 osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku od 18 – 25 lat z terenu gminy Tarnowo Podgórne do Poznania na terapię zajęciową.

Warunki realizacji usługi:

-          uczestnicy są sprawni ruchowo,

-          dowóz z miejsc zamieszkania osób w godzinach 7:00 – 8:00

-          powrót do miejsc zamieszkania osób w godzinach 15:00 – 16:00

-          transport od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych

-          szacunkowa ilość kilometrów w ciągu dnia (bez pustych przebiegów) - 100 km

-          rozliczanie wg faktycznie przejechanych kilometrów na podstawie kart drogowych (rozliczane będą tylko kilometry z trasy przewozu osób, zamawiający nie będzie rozliczał kilometrów potrzebnych na dojechanie z bazy Wykonawcy i jego powrót)

 Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 60.11.34.00-7

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 -  Dariusz Nowakowski, tel (061) 8164-418

 - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy począwszy od dnia 5 września 2006 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 lipca 2006r. do godziny 13:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 lipca 2006 r. o godzinie 13:15 w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tarnowie Podgórnym .

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują pojazdem posiadającym min. 10 miejsc siedzących dla pasażerów

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

siwz

formularz ofertowy

projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-06-28 07:37:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-06-28 07:41:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-06-28 07:40:57)
Lista wiadomości