logo
logo bip
2006 rok
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ceradzu Kościelnym ul. Kalwowska i Bukowska

BOP.3412-34/06                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 2 czerwca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ceradzu Kościelnym ul. Kalwowska i Bukowska gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1.

Kanalizacja sanitarna ulicy Kalwowskiej - etap II o następujących elementach składowych:

- kolektory grawitacyjne PVC SN 8 Dw 200 mm (rdzeń lity) – 860 m

- przyłącza kanalizacyjne PVC SN 8 Dw 150 mm (rdzeń lity) szt. 34  – 120 m

- studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z elementów betonowych marki B ≥ 40 łączonych na uszczelki trwale elastyczne, z fabrycznie wyrobionym dnem i osadzonymi stopniami złazowymi, z włazem żeliwnym średnicy 600 mm PN 400 (pokrywa włazu wypełniona betonem) z dodatkowym żelbetowym (B ≥ 40) pierścieniem chroniącym właz – 22 szt.

- rurociąg tłoczny PEHD średnica 110 mm – 356 m

- rurociąg tłoczny PEHD średnica 75 mm -136 m

- roboty elektryczne: wewnętrzna linia zasilająca i oświetlenie placu manewrowego przepompowni
   – 1 kpl.

Zadanie 2.

Kanalizacja sanitarna ulicy Kalwowskiej - etap III o następujących elementach składowych:

- kolektory grawitacyjne PVC SN 8 Dw 200 mm (rdzeń lity) – 453 m

- przyłącza kanalizacyjne PVC SN 8 Dw 150 mm (rdzeń lity) szt. 6  – 21,50 m

- studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z elementów betonowych marki B ≥ 40 łączonych na uszczelki trwale elastyczne, z fabrycznie wyrobionym dnem i osadzonymi stopniami złazowymi, z włazem żeliwnym średnicy 600 mm PN 400 (pokrywa włazu wypełniona betonem) z dodatkowym żelbetowym (B ≥ 40) pierścieniem chroniącym właz – 13 szt.

Zadanie 3.

Kanalizacja sanitarna ulicy Bukowskiej wraz z siecią wodociągową  o następujących elementach składowych:

- kolektory grawitacyjne PVC SN 8 Dw 200 mm (rdzeń lity) – 749 m

- przyłącza kanalizacyjne PVC SN 8 Dw 150 mm (rdzeń lity) szt. 23  – 118,75 m

- rurociąg tłoczny PEHD średnica 75 mm - 435,5 m

- sieć wodociągowa z rur PE, średnicy 110 mm – 462 m

- przyłącze wodociągowe dla rejonu przepompowni ścieków z rur PE średnica 63 mm - 10,5 m

- przepompownia ścieków o średnicy komory 1,20 m głębokości komory h=3,88m

   i wydajności 2,68 l/s oraz wysokości podnoszenia pompy 13,5 m słupa wody,

- studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z elementów betonowych marki B ≥ 40 – 22 szt.

- studnie rewizyjne średnicy 1200 mm z elementów betonowych marki B ≥ 40 – 1 szt.

- roboty elektryczne: wewnętrzna linia zasilająca i oświetlenie placu manewrowego przepompowni
    – 1 kpl.

- ogrodzenie rejonu przepompowni z siatki o wys. 2,0 m na słupkach stalowych – 1 kpl.

- nawierzchnia rejonu przepompowni z kostki brukowej – pow. 38 m2 oraz obsiew trawą i krzewami
   pow. 68 m2.

 

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45.23.13.00-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 15.000 zł.  ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia w latach 2006 – 2007. W roku 2006 zadanie należy zakończyć do dnia 15.11.2006 zakres prac za kwotę 430.000 zł brutto wg kosztorysu ofertowego wykonawcy. W roku 2007 dokończenie realizacji zamówienia w okresie od 01.04.2007 do 31.07.2007. Kolejność wykonywania robót: 1. ul. Kalwowska etap II, 2. ul. Kalwowska etap III, 3. ul. Bukowska.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.07.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu kanalizacji sanitarnej w technologii PVC o długości min 500 mb)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2006 r.

 

Specyfikacja dostępna pod:

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja034_06.zip

 

 UWAGA!

zmiana siwz 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-06-02 08:29:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-07-03 09:37:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-07-03 09:36:58)
Lista wiadomości