logo
logo bip
2006 rok
Organizacja koloni profilaktyczno-wypoczynkowych

BOP. 3411-33/06                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 22 maja 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację kolonii krajowych profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku występowania uzależnień – 40 dzieci z gminy Tarnowo Podgórne pobyt 14 dni nad morzem lub w górach.

 

Powyższe zamówienie publiczne obejmuje zapewnienie następujących świadczeń:

a)            udostępnienie bazy noclegowej (ośrodka wypoczynkowego) nad morzem lub w górach poprzez zapewnienie: pokojów mieszkalnych dla dzieci w jednym obiekcie, 2-4 osobowych, każdy z umywalką, toalet i łazienek wraz z ciepłą i zimną wodą, stołówki, innych pomieszczeń, boisk sportowych, sprzętu sportowo-rekreacyjnego i terenu koniecznego dla pobytu i wypoczynku

b)            transport dzieci do ośrodka i z powrotem

c)            zapewnienie opieki na dziećmi zarówno podczas transportu jak i w trakcie pobytu w ośrodku,

d)            ubezpieczenie uczestników w czasie transportu i w okresie koloni,

e)            zapewnienie całodziennego wyżywienia (cztery posiłki dziennie), z tym, że w dniu przyjazdu pierwszym posiłkiem będzie obiad, a w dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie śniadanie; uczestnicy otrzymają od Wykonawcy suchy prowiant na drogę powrotną,

f)             utrzymanie porządku i czystości w ośrodku w okresie turnusu,

g)            zapewnienie opieki medycznej,

h)            realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień w czasie trwania koloni.

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywienia zbiorowego.

Wykonawca zapewnia, że baza noclegowa (ośrodek wypoczynkowy) oraz jej wyposażenie spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla pobytu wakacyjnego dzieci.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych
i nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem 55241000-1

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Termin wykonania: w okresie pomiędzy 15.07.2006 r. a 15.08.2006 r. – turnus 14 dniowy.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena                                                                                                   - 40%

-          warunki socjalno-lokalowe oraz standard zaplecza rekreacyjnego       - 30%

-    program koloni                                                                       - 30%

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-          nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          zapewnią lokalizację ośrodka wypoczynkowego w odległości maksimum 1000 metrów od linii brzegowej, w miejscowościach położonych na Wybrzeżu Morza Bałtyckiego, lub w paśmie górskim Sudet.

-          zapewnią zakwaterowanie wszystkich uczestników koloni w jednym obiekcie,

-          zapewnią na terenie ośrodka wypoczynkowego dostęp do terenu rekreacyjnego: boiska, place zabaw itp.

-          posiadają doświadczenie w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia
(w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2 razy organizowali kolonie profilaktyczno wypoczynkowe z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień),

-          przedłożą polisę ubezpieczeniową ośrodka wypoczynkowego i kartę kwalifikacyjną obiektu na rok 2006,

-          przedstawią program pobytu dzieci na koloni z uwzględnieniem zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą oceniane przez komisję przetargową na podstawie złożonych w ofercie dokumentów, których lista określona została w pkt 11 specyfikacji.
Ponadto Zamawiający może dokonać wizji w ośrodku wypoczynkowym.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-05-23 10:28:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-05-23 10:28:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-05-23 10:28:05)
Lista wiadomości