logo
logo bip
2006 rok
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego

BOP.3411-36/06                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 9 czerwca 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego:

 

Część I

- ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym – długość obwodu ok. 70 m

            - ul. Ks. Bryzy w Tarnowie Podgórnym – długość obwodu ok. 250 m

            - ul. Rolna w Tarnowie Podgórnym – długość obwodu ok. 400 m

            Część II

- ul. Świt w Lusowie – długość obwodu ok. 600 m

            - ul. Jutrzenki w Lusowie – długość obwodu ok. 500 m

            Część III

            - ul. Rzemieślnicza i Kościelna w Przeźmierowie – długość obwodu ok. 1.400 m

 

Przedmiot zamówienia w każdej części, dla każdej dokumentacji obejmuje także:

-          wykonanie opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru ewidencji gruntów,

-          uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-          uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

-          dokonanie niezbędnych uzgodnień, opinii i uzyskanie innych dokumentów potrzebnych do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym (w szczególności uzyskanie zgód do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych),

-          uzyskanie pozwolenia na budowę,

-          opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-          opracowanie przedmiaru robót (kosztorysu ślepego)

-          opracowanie kosztorysu inwestorskiego

Projekt, specyfikacje techniczną wykonania robót opis przedmiotu zamówienia, kosztorysy, przedmiary należy wykonać także w wersji elektronicznej – rysunki i mapy w formacie .dwg lub w innym z przeglądarką , kosztorysy i przedmiary w formacie .ath.

Projekt oraz kosztorysy i przedmiary należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno -użytkowego. Kosztorysy  inwestorskie należy wykonać zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.

W przypadku wydania nowych aktów wykonawczych należy je zastosować tak by złożona dokumentacja odpowiadała aktualnemu stanu prawnemu na dzień jej wykonania.

Proponowane rozwiązania oraz ewentualne warianty rozwiązań należy uzgodnić z Zamawiającym

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie dla poszczególnych części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji

-    nie później niż 40 dni od daty zawarcia umowy wykonawca wystąpi o decyzję
do WZP

-    w ciągu 3 m-cy od daty wydania decyzji przez WZP

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym
w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego) o zakresie nie mniejszym niż 500 m długości obwodu.

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d)            dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu i wykażą się przynależnością do izby samorządu zawodowego projektantów.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

 siwz

 formularz oferty

 projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-06-09 13:40:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-06-12 16:45:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-06-09 13:42:05)
Lista wiadomości