logo
logo bip
2006 rok
Modernizacja boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej

BOP.3412-32/06                                                                         Tarnowo Podgórne, dnia 12 maja 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie modernizacji boisk sportowych wraz z odwodnieniem w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Budowę boiska piłkarskiego.

        Nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" winna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, Prawem Budowlanym i Polskimi Normami, w oparciu o projekt budowlany wykonany przez osoby posiadające wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia. Zamawiający wymaga wykonania w/w nawierzchni na warstwie spodniej wykonanej metodą in situ układanej bezspoinowo co zapewnia długotrwałe użytkowanie w przyszłości mając na uwadze odporność na cykle hydrotermiczne, mrozoodporność, odporność na uderzenia oraz odporność na starzenie. Warstwa wierzchnia tj. "trawa syntetyczna" winna posiadać parametry techniczne równoważne lub wyższe do projektowanych, lecz nie mniejsze niż:

·         dtex : większe lub równe 11500,

·         długość włókna min. 60 mm

·         wytrzymałość na rozciąganie: większe lub równe20 N/mm2,

·         wydłużenie przy zerwaniu: większe lub równe 20%,

·         wytrzymałość na rozdzieranie: większe lub równe 80 N.

          Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i badania laboratoryjne
          upoważnionej instytucji np. LABOSPORT na certyfikat FIFA 1 STAR

        b) Budowę bieżni lekkoatletycznej

Nawierzchnia typu np. Polytan M, składająca się z dwóch warstw – spodniej i wierzchniej, które wykonywane są bezpośrednio na budowie. Warstwa spodnia układana jest na uprzednio zagruntowanym (kompozycja P 1000) podłożu asfaltobetonowym. Do wykonania warstwy spodniej używa się granulatu gumowego frakcji 1-3 wymieszanego z kompozycją poliuretanowa P 2300. Układanie warstwy spodniej odbywa się z zastosowaniem specjalnego rozściełacza . Aby uszczelnić nawierzchnię i zabezpieczyć przed przenikaniem wody, na warstwie spodniej rozprowadza się mieszaninę pyłu EPDM zmieszaną z poliuretanem. Następnie wylewa się warstwę wierzchnią, wykończeniową, która tworzy mieszanina granulatu ceglastego EPDM 1-3,5 mm i kompozycji poliuretanowych P 2300 i P 4000. W celu uzyskania szorstkiej powierzchni o rozwiniętej teksturze, niezastygłą warstwę wykończeniowa posypuje się dodatkowo granulatem EPDM, który w niej zastyga. Po zastygnięciu nawierzchni i usunięciu niezwiązanego granulatu następuje malowanie linii. Ze względu na fakt że nawierzchnia typu Polytan M jest nieprzepuszczalna dla wody, należy zaprojektować lekki spadek poprzeczny dla nawierzchni.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

    - wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,5 MPa

    - wydłużenie względne przy zerwaniu: > 55 %

                - wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 70 N

                - twardość 45o Shore’a

                - nasiąkliwość wodą: ≤ 7 %

                - przyczepność do podkładu: ≥ 0,5 MPa

                - odporność na zamrażanie

                - zmiana masy ≤ 0,2 %

                - wygląd bez zmian

            Proponowana nawierzchnia musi posiadać atest higieniczny i certyfikat IAAF.

        c) Modernizacja istniejącej nawierzchni do koszykówki / siatkówki

Nawierzchnia typu np. Politan WS. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR  1-4 mm i ułożonej na zagruntowanym uprzednio podłożu oraz warstwy wykończeniowej nakładanej metodą natrysku pod ciśnieniem, będącą mieszanina granulatu EDPM i kompozycji poliuretanowej,

d) Inne elementy

Opisane w dokumentacji, a obejmujące między innymi: skocznię w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, zespół siedzeń widowni, piłko-chwyty, odwodnienie, chodniki, zieleń, małą architekturę, oświetlenie.

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia. Za równoważne zamawiający uzna materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45.23.24.52-5, 45.21.22.21-1, 45.31.61.10-9

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 15.000 zł.  ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  30 września 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.07.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 3 tożsamych prac z zakresu budowy boisk sportowych  w tym co najmniej jedną obejmująca budowę boiska piłkarskiego o powierzchni min. 2500 m2 )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              zapoznają się z dokumentacją projektową oraz dokonają wizji w terenie,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

-              udzielą minimum 60 miesięcy gwarancji na boisko piłkarskie i min. 36 miesięcy gwarancji na pozostałe prace

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 maja 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-05-12 14:00:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-05-12 14:01:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-05-12 14:00:53)
Lista wiadomości