logo
logo bip
2006 rok
Przebudowa chodnika przy ul. Przemysława w Baranowie gmina Tarnowo Podgórne

BOP.3412-28/06                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Przemysława w Baranowie gmina Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej typu „nova-granit” – 245 m2,

- podbudowa z chudego betonu - 245 m2,

- krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem – 54 mb

- krawężnik betonowy 15x20x100 cm na ławie betonowej z oporem – 32 mb

- przepust kablowy z rur ochronnych PCW o średnicy 100 mm – 7 mb

 

 

Zakres rzeczowy będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony
w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna i część rysunkowa projektu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem - 45233100-0,

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin wykonania: do 12 czerwca 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 23.05.2006 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2006 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej
2 tożsamych prac z zakresu budowy chodników lub dróg o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia)

-              udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji,

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz
z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% ceny ofertowej brutto

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 15 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:22:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:23:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:22:28)
Lista wiadomości