logo
logo bip
2006 rok
Budowa oświetlenia ulicy Wierzbowej (wiadukt) w Tarnowie Podgórnym

BOP.3412-27/06                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę oświetlenia ulicy Wierzbowej (wiadukt) w Tarnowie Podgórnym ( budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 708 m, montaż 14 szt. latarni, montaż szaf SO i ZK/SPP)

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami - 45.31.61.10-9

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych..

 

Termin wykonania - zamawiający przewiduje realizację zamówienia do
30.07.2006 r., jednakże budowę oświetlenia należy skoordynować z remontem wiaduktu  w związku z powyższym termin ten może się zmienić.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 24.05.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-              udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 inwestycji związanych z budową oświetlenia ulicy o długości min. 350 m.

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 50% oferowanej ceny brutto

-              udzielą na wykonanie przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji,

-              wykonają przedmiot zamówienia własnymi siłami bez pomocy podwykonawców

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 13 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:19:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:21:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-05-09 14:21:05)
Lista wiadomości