logo
logo bip
2006 rok
Obsługa geodezyjna gminy

BOP.3411-2/06                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 16 stycznia 2006 r.

 

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb bieżącej działalności gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi w zakresie usług geodezyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          podziały nieruchomości na dwie działki -  20 działek do podziału na dwie nowe działki

-          podziały nieruchomości powyżej dwóch działek – 5 działek każda do podziału na maksymalnie 10 nowych działek

-          rozgraniczenia nieruchomości – 2 nieruchomości (5 punktów)

-          odszukanie granic – 5 zadań (10 punktów)

-          wznowienie punktów granicznych – 10 punktów

-          sporządzanie kart budynków – 2 karty

-          aktualizacja map zasadniczych – 3 aktualizacje

 

Szacunkowa ilość poszczególnych czynności może  ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Cena za świadczenie usługi geodezyjnej obejmuje wszystkie czynności określone w obowiązujących przepisach, w szczególności koszty zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty związane z wyniesieniem podziału, w tym koszty zakupu i ustawienia kamieni granicznych, koszty badania ksiąg wieczystych oraz koszty wyciągu z wykazów gruntowych. Terminy realizacji poszczególnych usług geodezyjnych zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu. W przypadku zwłoki z realizacją zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 74275000-7

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji zamówienia – umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2006r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które posiadają uprawnienia geodezyjne w odpowiednim zakresie,
  4. wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 5 tożsamych prac.

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 12 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-01-16 14:33:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:49:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-01-16 14:33:29)
Lista wiadomości