logo
logo bip
2006 rok
Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne - sprawę prowadzi Miasto Poznań Pełnomocnik AQUANET.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 8 z dnia 2006.01.11

POZYCJA 1653

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Poznań Pełnomocnik AQUANET, do kontaktów: Michał Łakomski Aquanet S.A. tel. 061 8359201, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 8359233, fax 61 8359286, e-mail: michal.lakomski@aquanet.pl, www.aquanet.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Aquanet S.A., Michał Łakomski Aquanet S.A. tel. 61 83599233, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, tel. 61 8359233, fax 61 8359286, e-mail: michal.lakomski@aquanet.pl, www.aquanet.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: wykonanie.

1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:

1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:

1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.

1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

1.6) Opis/przedmiot zamówienia: budowa sieci kanalizacyjnej dla odprowadzania ścieków wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne (rurociągi grawitacyjne o średnicach nominalnych: 200, 300, 400 i 600 mm oraz całkowitej długości w przybliżeniu 42000 m, rurociągi tłoczne o średnicach: 90, 110, 125, 160, 280 i 315 oraz długości całkowitej w przybliżeniu 11200 m).

Kontrakt niniejszy jest kontraktem obmiarowym i będzie realizowany zgodnie z "Warunkami Kontraktowymi dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych FIDIC (Czerwona książka) wydanie 1987 roku, przedrukowane w 1992 roku wraz z dalszymi poprawkami.

1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.

Kod NUTS: PL0F5, 5.30.42.64.04.9.

1.8) Nomenklatura

1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.10.00.00, 45.20.00.00, 45.30.00.00.

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):

1.9) Podział zamówienia na części: Nie.

1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Tak jak w punkcie II.1.4 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 30;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 150 000 euro.

1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją tego zamówienia publicznego dokonywane będą w euro

Zapłaty będą dokonywane w euro na konto bankowe wykonawcy w euro, lub na konto bankowe w PLN.

1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia, są zobowiązani zawiązać Konsorcjum w drodze umowy cywilnej. Partnerzy składający wniosek wspólny o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19, poz.177 z póź. zm.). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ, a w szczególności:.

2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z-p.; aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Sprawozdanie finansowe potwierdzające średni roczny obrót z ostatnich 3 pełnych lat finansowych wynoszący przynajmniej 8.000.000 euro, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Informacja z banku potwierdzająca posiadane środki finansowe w wysokości, co najmniej 800.000 euro lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 800.000 euro.

Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 80 000 euro.

2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1) wykaz przeciętnego zatrudnienia co najmniej 100 pracowników.

2) wykaz przeciętnej liczebności personelu kierowniczego co najmniej 10 pracowników.

3) Wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

a) Koparko-ładowarka o pojemności łyżki 0,25 m sześc. (wymagana ilość minimalna - 3szt.),

b) Koparka o pojemności łyżki 0,40 m sześc. (wymagana ilość minimalna - 3szt.),

c) Żuraw samochodowy 4T (wymagana ilość minimalna - 2szt,),

d) Ładowarka 1,0 m sześc. (wymagana ilość minimalna - 3szt),

e) Spycharka 75KM (wymagana ilość minimalna - 3szt),

f) Sprężarka powietrzna 4-5 m sześc. (wymagana ilość minimalna - 3szt.),

g) Zagęszczarka (wymagana ilość minimalna - 6szt).

4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 2 projektów, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 euro netto każdy (dla zamówień zrealizowanych w innej walucie należy przyjąć przeliczenie na euro według średnich kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) w zakresie wykonawstwa sieci kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej. Doświadczenie to powinno być poparte wykonaniem następujących elementów robót, tj. grawitacyjnej kanalizacji, co najmniej 30000 m; ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, co najmniej 8000 m. Wymienione ilości robót mogą wynikać z wymienionych wyżej dwóch projektów wykonanych w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie.

5) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.

3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.

1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.

1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia

1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:

1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 2000/PL/16/P/PE/015-04.

3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 27.02.2006, cena - 732 PLN.

Warunki i sposób płatności: przelew na konto

PKO BP S.A. I O/Poznań

Nr rachunku 16 10204027 0000 1602 0046 1277

lub gotówką w kasie przedsiębiorstwa.

3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2006 godzina 11:30.

3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:

3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert

3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:

3.7.2) Data, godzina i miejsce: 27.02.2006, godzina 12:00, Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, sala 201, 61-492 Poznań.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.

2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:

3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności:

Memorandum Finansowe dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/015: Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania, z dnia 07.09.2001 r..

4) Informacje dodatkowe:

5) Data wysłania ogłoszenia: 03.01.2005.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-01-17 11:38:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:48:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-01-17 11:38:12)
Lista wiadomości