logo
logo bip
2006 rok
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wypoczynkowej w Baranowie

BOP.3412-4/06                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 18 stycznia 2006 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Wypoczynkowej w Baranowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          kolektor grawitacyjny PEHD SN Dw 500 mm – 31 m

-          kolektor grawitacyjny PEHD SN Dw 400 mm – 16 m

-          kolektor grawitacyjny PEHD SN Dw 300 mm – 283 m

-          studnie rewizyjne średnicy 1000 mm z PEHD zintegrowane, włazy żeliwne PN 400 średnica 600 mm wypełnione betonem  hśr =1,70 m – 13 szt.

-          przykanaliki PEHD SN 8 Dw 200 mm szt. 16 – 65 m

 

Szczegółową lokalizację kolektorów i urządzeń zawiera plan sytuacyjno wysokościowy.

Położenie kolektorów naniesiono na mapie poglądowej.

Szczegóły konstrukcyjne zawiera opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego oraz część rysunkowa projektu technicznego (do wglądu pok. 8)

Zakres rzeczowy będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony
w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia realizacji robót podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45231300-8

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Oskar Cierpiszewski,

tel. (061) 89 59 235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin wykonania: do 31 maja 2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, w pokoju nr 117 lub pocztą.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 02.02.2006 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.02.2006 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach co najmniej 2 tożsamych prac z zakresu kanalizacji deszczowej o długości min. 200 m i średnicy 300 mm)

-              udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji,

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% ceny ofertowej brutto

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 15 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2006-01-18 14:15:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2006-04-19 12:48:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2006-01-18 14:15:34)
Lista wiadomości